Biznes

dla kogo, ile wynosi, warunki

  • 20 listopada, 2023
  • 7 min read
dla kogo, ile wynosi, warunki


Zasiłek przedemerytalny przyznawany jest osobom, które spełniają ogólne warunki dla osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne oraz warunki indywidualne, takie jak wiek, staż pracy i przyczyny ustania stosunku pracy. Sprawdź, komu przysługuje zasiłek emerytalny i jak się o niego ubiegać.

Zasiłek przedemerytalny: dla kogo?

Zasiłek przedemerytalny może otrzymać osoba, z którą rozwiązano umowę o pracę, która prowadziła działalność gospodarczą i ogłosiła upadłość, której ustało prawo do
renty z tytułu niezdolności do pracy lub prawo do świadczeń związanych z opieką nad inną osobą.

Warunkiem koniecznym do przyznania zasiłku przedemerytalnego jest przejście przez formalny okres
bezrobocia, potwierdzony dokumentami z Urzędu Pracy. Wniosek o zasiłek przedemerytalny może złożyć osoba, która przez co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych i w tym okresie nie odmówiła „bez uzasadnionej przyczyny” przyjęcia pracy zarobkowej. Wniosek należy złożyć 30 dni od wydania dokumentów przez UP.

Ale to nie koniec formalności. Żeby otrzymać zasiłek przedemerytalny, należy spełnić też określone warunki indywidualne.

Zasiłek przedemerytalny: warunki

Zasiłek emerytalny może otrzymać osoba, która przed okresem 180-dniowego bezrobocia znalazła się w jednej z czterech określonych sytuacji.

1. Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić w drodze wypowiedzenia złożonego przez pracownika, w drodze wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę lub za porozumieniem stron. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje wyłącznie osobie, która dostała wypowiedzenie od pracodawcy, a nie zwolniła się sama.

„W świadectwie pracy lub w odrębnym zaświadczeniu pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem wskazuje, że rozwiązanie z Tobą stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz podaje podstawę prawną rozwiązania tego stosunku pracy” – instruuje ZUS.

Prawo do zasiłku przedemerytalnego przysługuje nam, jeśli:

  • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, byliśmy zatrudnieni przez co najmniej 6 miesięcy, ukończyliśmy co najmniej 56 lat (kobieta) lub 61 lat (mężczyzna) oraz posiadamy wymagany okres uprawniający do emerytury (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn);
  • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, byliśmy zatrudnieni przez co najmniej 6 miesięcy, ukończyliśmy co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna) oraz posiadamy wymagany okres uprawniający do emerytury (30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn);
  • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, byliśmy zatrudnieni przez co najmniej 6 miesięcy i posiadamy wymagany okres uprawniający do emerytury (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn);
  • do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji, lub niewypłacalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, byliśmy zatrudnieni przez co najmniej 6 miesięcy i posiadamy wymagany okres uprawniający do emerytury (34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn).
Warto przeczytać!  PKO BP ostrzega klientów, macie tylko 30 dni. Potem zablokują konto

Odrębne ustalenia dotyczącą osób, które pracowały z azbestem.

2. Ogłoszenie upadłości firmy

Jeśli w przededniu emerytury nie byłeś zatrudniony na umowę o pracę, tylko prowadziłeś firmę i twoja firma upadła, również możesz ubiegać się o zasiłek przedemerytalny. Wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, o ile „do dnia ogłoszenia upadłości prowadziłeś nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, i za ten okres opłaciłeś składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyłeś co najmniej 56 lat (w przypadku kobiet) oraz 61 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiadasz wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Warunkiem koniecznym dla uznania, że nastąpiła upadłość, jest wydanie przez sąd postanowienia o upadłości”.

3. Ustanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Jeśli w okresie tuż przed emeryturą pobierałeś rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej nie przedłużyłeś lub lekarz orzecznik ZUS/komisja lekarska ZUS uznali, że jesteś już zdolny do pracy, możesz otrzymać zasiłek przedemerytalny, o ile „zarejestrowałeś się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty oraz do tego dnia ukończyłeś co najmniej 55 lat — kobieta i 60 lat — mężczyzna i osiągnąłeś okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn”.

Warto przeczytać!  Banki masowo odwracają się od kryptowalut. Będzie głęboka zapaść rynku?

Tutaj liczą się niuanse, dlatego też od razu po ustaniu prawa do renty warto wybrać się na stronę zus.pl, żeby dopilnować dat.

4. Ustanie prawa do zasiłków z tytułu opieki

Może też się zdarzyć, że w okresie przedemerytalnym nie pracowałeś ani nie prowadziłeś działalności gospodarczej, ponieważ opiekowałeś się osobą niesamodzielną, a ta osoba zmarła. W takiej sytuacji należy zarejestrować się w urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia. Wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, o ile „zasiłek pobierałeś nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, a do dnia ustania prawa do niego ukończyłeś co najmniej 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz posiadasz wymagany okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn”.

Zasiłek przedemerytalny: ile wynosi?

Od 1 marca 2023 r. do końca lutego 2024 r. zasiłek przedemerytalny wynosi 1600,70 zł brutto miesięcznie, czyli 1350,70 zł netto.

Zasiłek przedemerytalny podlega waloryzacji, dlatego też od marca 2024 prawdopodobnie będzie wyższy.

Warto przeczytać!  Afera XTB prawomocnie rozliczona. Gigantyczna kara KNF utrzymana

Kwestie, na które warto zwrócić uwagę:

  1. Zasiłek przedemerytalny nie przysługuje osobie, z którą rozwiązano stosunek pracy „za porozumieniem stron”.
  2. Sześciomiesięczny okres zatrudnienia u ostatniego pracodawcy nie musi być ciągły, nieprzerwany. „Jeśli bezpośrednio przed rozwiązaniem stosunku pracy pracowałeś u tego samego pracodawcy np. przez 4 miesiące, które były poprzedzone 3-miesięcznym urlopem bezpłatnym i 2-letnim zatrudnieniem u tego pracodawcy, to spełnisz warunek 6-miesięcznego okresu zatrudnienia. Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia wliczymy okres, w którym pobierałeś zasiłek chorobowy, opiekuńczy czy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Nie uwzględnimy okresu urlopu bezpłatnego” – podpowiada ZUS.
  3. Jeśli przekroczymy termin składania wniosku i otrzymamy decyzję o odmowie przyznania świadczenia przedemerytalnego, możemy złożyć wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku. „W szczególnie uzasadnionych przypadkach rozpatrzymy go pozytywnie” – daje nadzieję ZUS.
  4. Jeśli pracodawca nie podał przyczyny i podstawy prawnej rozwiązania stosunku pracy, zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające.

Źródło: Radio ZET/zus.pl


Nie przegap


Źródło