Polska

Z Trybuna³em dla Glapiñskiego nie ma co czekaæ. Bo „czeka nas kolejnych piêæ lat niszczenia NBP”

  • 21 listopada, 2023
  • 3 min read
Z Trybuna³em dla Glapiñskiego nie ma co czekaæ. Bo „czeka nas kolejnych piêæ lat niszczenia NBP”


Jeszcze w tym roku mo¿e rozpocz±æ siê postêpowanie przed komisj± sejmow± w sprawie postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Adama Glapiñskiego przed Trybuna³em Stanu. Sytuacja wokó³ prezesa banku centralnego zaczê³a siê szybko zagêszczaæ po tym, jak o nieprawid³owo¶ciach poinformowa³ Pawe³ Mucha, czyli cz³onek zarz±du NBP, a wcze¶niej minister w kancelarii prezydenta Dudy.

Przypomnijmy, ¿e Pawe³ Mucha wytkn±³ prezesowi m.in. ¿e „kopie protoko³ów posiedzeñ Rady Polityki Pieniê¿nej nie s± w ogóle udostêpniane co najmniej czê¶ci cz³onkom zarz±du NBP”. Oceni³, ¿e „w praktyce dzia³ania organów NBP dochodzi do istotnych i maj±cych kluczowe znaczenie dla funkcjonowania banku centralnego przekroczeñ”.

Prof. Andrzej Wojtyna nie ma w±tpliwo¶ci, ¿e s± podstawy do tego, by postawiæ prezesa NBP przed Trybuna³em Stanu. Jak oceni³ w TOK FM, Glapiñski, który kierowan± wobec siebie krytykê nazywa atakiem na Polskê, zdaje siê nie rozumieæ, na czym polega niezale¿no¶æ. – Bank Centralny jest niezale¿ny, ale ma byæ poddawany publicznej ocenie. A prezes Glapiñski ca³kowicie stara siê pomin±æ tê zasadê i unika jakiejkolwiek odpowiedzialno¶ci wobec ca³ego spo³eczeñstwa, ekspertów, ale i wobec zarz±du i Rady Polityki Pieniê¿nej – mówi³ by³y cz³onek RPP oraz ekspert specjalizuj±cy siê w tematyce niezale¿no¶ci banku centralnego.

Warto przeczytać!  Awantura w studiu Polsatu. Prowadząca musiała interweniować

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, pos³uchaj i skorzystaj z oferty „taniej na zawsze”. Wejd¼ tutaj, by znale¼æ szczegó³y >>

Zdaniem rozmówcy Macieja G³ogowskiego, najwiêkszym b³êdem Glapiñskiego nie jest sposób prowadzenia polityki pieniê¿nej. – Banki centralne pope³niaj± b³êdy, to zrozumia³e. Choæ na przyznanie siê do b³êdu pana prezesa ju¿ nie staæ. Mój zarzut w wymiarze instytucjonalnym polega na tym, ¿e pan prezes ograniczaj±c dostêp do informacji cz³onkom RPP i niektórym cz³onkom zarz±du, uniemo¿liwia wywi±zywanie siê im z obowi±zków konstytucyjnych i ustawowych – t³umaczy³ prof. Wojtyna.

„Trzeba pokazaæ odbiorcom polityki monetarnej, na czym polega niezale¿no¶æ” 

Zwolennicy postawienia szefa NBP przed Trybuna³em Stanu zwracaj± te¿ uwagê na upolitycznienie funkcji prezesa banku centralnego. Chodzi m.in. o wypowiedzi Adama Glapiñskiego na przyk³ad na temat Donalda Tuska. Maciej G³ogowski przypomnia³, ¿e w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” prezes NBP mówi³: „Zadanie wyznaczone przez Brukselê dla Tuska to nie tylko obalenie przez niego istniej±cego w Polsce rz±du i wprowadzenie naszego kraju na kurs do strefy euro”.

Warto przeczytać!  Zmiany w mediach po ośmiu latach rządów PiS. "Banał, prostactwo, ale działa"

Wed³ug prof. Wojtyny tego typu wypowiedzi s± nie tylko niezgodne ze sprawowanym mandatem, ale i zaprzeczaj±ce niezale¿no¶ci banku, którym kieruje Adam Glapiñski.  – Pan Glapiñski chwali siê i chce, ¿eby¶my siê cieszyli, ¿e inflacjê wysok± sprowadzi³ do pe³zaj±cej, natomiast pe³zaj±ce by³o stopniowe upolitycznianie banku centralnego, które bezpo¶rednio przed wyborami przesz³o w galopuj±cy autorytaryzm – komentowa³ go¶æ „Magazynu EKG”.

Jak podkre¶li³ ekspert, tê sytuacjê „trzeba przerwaæ”. I nie mo¿na czekaæ do 2028 roku, kiedy koñczy siê druga kadencja Adama Glapiñskiego. – Trzeba pokazaæ, na czym w³a¶ciwie polega niezale¿no¶æ i na czym polegaj± b³êdy przez niego (Glapiñskiego) pope³niane. Je¶li to postêpowanie nie zostanie uruchomione, to czeka nas jeszcze kolejnych piêæ lat niszczenia NBP – podsumowa³ prof. Andrzej Wojtyna w rozmowie w TOK FM.


Źródło